1945 rok utworzenie w Olsztynie Państwowego Liceum i Gimnazjum Komunikacyjnego ( dyrektorzy : Bronisław Czapkiewicz, Józef Polakowski )

1951 rok decyzją Ministerstwa Oświaty zostaje powołane Technikum Kolejowe w Olsztynie ( dyrektorzy : Ryszard Daszkiewicz - rok 1951 - 1952 ; Jan Masztaler - rok 1951 - 1952 „Z-ca”, 1953 – 1969 „Główny” )

1951/52 rok Dyrektor Maszteler, przy konieczności rezygnacji z etatu pracy w Szkole – osoby duchownej organizującej dotychczas czas pozalekcyjny, organizuje sekcje zajęć w zakresie min. sportu i kultury.

Powstaje : „Szkolny Zespół Taneczny” !!! Z braku warunków lokalowych, zajęcia taneczne realizowane na bazie Woj. Domu Kultury, gdzie prowadzącym zajęcia jest : Pan Wojciech Muchlado, Kierownik i Choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Olsztyn”

1953 rok Funkcję szkolnego opiekuna zespołu obejmuje Pani Konstantynowicz.

Pierwsze osiągnięcie artystyczne : II miejsce Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych : Teatr im. St. Jaracza w Olsztynie, ( I m-ce zajmuje Zespół Technikum Łączności – prowadzony przez Panią Cecylię Rożnowską !!! ).

1954 rok Dyrektor Szkoły „dziękuje” za dotychczasową współpracę z Panem Wojciechem Muchlado proponując podjęcie pracy : Pani Cecylii Rożnowskiej !

Ostrów Wielkopolski : I miejsce Przeglądu Zespołów Kolejarzy ( nagroda finansowa, zostaje przeznaczona na zakup pierwszych własnych strojów – do tego czasu wypożyczanych z WDK )

„Rok” przyjęty jako data „oficjalnego powstania Zespołu”

1955 rok Katowice : II miejsce Przeglądu Zespołów Artystycznych jako weryfikacja do udziału w Międzynarodowym Zlocie Młodzieży w Warszawie ( I miejsce przypadło Państwowemu Zespołowi „Mazowsze”).

1956 rok Prezydium Miejskiej Rady Narodowej powołuje Klub kulturalno-rozrywkowy w budynku DOKP w Olsztynie przy Al. Zwycięstwa ( Al. Piłsudskiego ), który z miana Klubu Kulturalno-Oświatowego, przeobraża się w Dom Kultury Kolejarza ( 1976 rok )

Nawiązanie współpracy z Zespołu Estradowym „SYGNAŁY” pod kierownictwem Jerzego Mianowicza jako grupy muzycznej akompaniującej „Warmii”.

1962 rok Pierwszy wyjazd zagraniczny : Jugosławia – Niś.

Dyrektor Masztaler, przyjmując stanowisko V-ce Prezesa Międzynarodowej Federacji Sportowców – Kolejarzy ( 1960 r.) łączy pierwotną wymianę sportowców z wymianą kulturalną obu środowisk kolejarskich.

1963 rok Związek Zawodowy Kolejarzy, podejmuje działania na rzecz współfinansowania Zespołu Technikum Kolejowego na bazie współpracy z pozostałymi sekcjami Kolejowego Klubu w Olsztynie

1965 rok Realizacja widowiska regionalnego: „Dziewiczy wieczór u prządek” autorstwa Pani Marii Ziętary – Malewskiej, Wojewódzki Dom Kultury w Olsztynie.

1968 rok Centralna Komisja Koordynacyjna przyznaje WARMII, Nagrodę Ministra Kulturyi Sztuki za 1968 r. ( grono nagrodzonych stanowią : 22 najlepsze amatorskie zespoły – po jednym z każdego województwa )

1969 rok Mielec: II Rzeszowski Jarmark Pieśni i Tańca, Honorowa Nagroda„Złote Skrzydło Ikara”

Transmisja koncertu dla mieszkańców Domu Dziecka w Ameryce k/Olsztynka Telewizji Polskiej w audycji „Ekran z Bratkiem”

Realizacja programu Jugosłowiańskiej Telewizji z koncertu podczas pobytu zespołu w Sokobanii – Jugosławia.

1970 rok Zespół Pieśni i Tańca WARMIA , praktycznie rozpoczyna swą działalność w siedzibie Domu Kultury Kolejarza w Olsztynie ( 1 październik )

Udział w Koncercie Inauguracyjnym VIII Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu „Od Opola droga wiedzie”

 

1971 rok Olsztyn, okolice jez. Krzywego : realizacja pierwszego filmu dokumentalnego dla TVP

 

Mielec: IV Rzeszowski Jarmark Pieśni i Tańca, Honorowa Nagroda „Złote Skrzydło

Ikara”

 

1972 rok I Nagroda Festiwalu Kulturalnego Związków Zawodowych CRZZ

 

1973 rok Nawiązanie współpracy z Zespołem Estradowym Wacława Kosowicza jako grupy

muzycznej akompaniującej „Warmii”.

 

1974 rok - Podpisanie porozumienia o współpracy kulturalnej z Zespołem Polonijnym „Biały Orzeł”

z Kanady / Toronto,

 

Realizacja pierwszego filmu dokumentalnego ( w kolorze ! ),

 

Dyplom Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy za udział w „Panoramie XXX-lecia”

 

1975 rok - I Nagroda Międzynarodowego Festiwalu w Vinkovcy/Jugosławia

 

Nagrody z okazji obchodów XX-lecia Zespołu : Ministra Kultury i Sztuki,

Przewodniczącego WRZZ w Olsztynie oraz Miesięcznika Społeczno - Kulturalnego

„Warmia i Mazury”

 

1976 rok Zawiązanie grupy muzyków jako indywidualnej formacji tzw. Kapeli Zespołu Warmia,

Kierownictwo przyjmuje Pan Jan Kołodziejczak

 

1977 rok Początki współpracy z Polonijnym Zespołem Folklorystycznym „Syrena” z Francji

 

1978 rok Złoty Medal Europekskiego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Suhl/ NRD

 

Srebrny Medal Światowego Festiwalu Folklorystycznego w Bayonne/ Francja

 

1979 rok Pracę wokalną z Zespołem podejmuje Pan Władysław Byszewski, czego najcenniejszym efektem pracy będzie wydanie pierwszej płyty analogowej Zespołu – 1981 rok

 

1980 rok Realizacja materiału filmowego dla Polskiej Kroniki Filmowej, Olsztyński Amfiteatr.

 

1981 rok Nominacja Zespołu jako Reprezentacyjnego Kolejarzy Polskich

 

I Nagroda Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tanecznych Ministerstwa

Komunikacji, Szczecin

 

Osobista tragedia Pani Cecylii Rożnowskiej, wymusza konieczność wyjazdu do USA.

Obowiązki Kierownika Zespołu podejmuje jeden z asystentów : Pan Mariusz Krupiński

 

1982 rok II Nagroda Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tanecznych Ministerstwa

Komunikacji, Szczecin

 

1983 rok I Nagroda Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tanecznych Ministerstwa

Komunikacji, Częstochowa

 

I Nagroda Ogólnopolskiego Przeglądu Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Ministerstwa

Komunikacji, Lublin

 

1984 rok I Nagroda Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tanecznych Ministerstwa

Komunikacji, Tczew

 

1985 rok Kierownictwo Zespołu oficjalnie obejmuje : Pan Mariusz Krupiński

 

I Nagroda Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tanecznych Ministerstwa

Komunikacji, Piła

 

1986 rok Nagroda GRAND PRIX Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Dziecięcych, Piła

 

1987 rok Wyróżnienie statuetką „Carycy Teodoryny Bizantyjskiej z IV wieku” za wieloletnią

współpracę kulturalną z zespołem „Stanko Paunović” z Niśu/ Jugosławia

 

Główna Nagroda Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Pieśni i Tańca, Mrągowo

 

Wszystkie grupy taneczne Zespołu znajdują swą bazę do pracy w Zespole Szkół

Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie ( kontynuacja współpracy - po dzień dzisiejszy )

 

Rozpoczęcie współpracy z Zespołem Folklorystycznym „Richard Wossidlo”

z Rybnitz Damgarten/ Niemcy ( coroczne wspólne warsztaty, programy artystyczne,

wyjazdy zagraniczne, zalążki Zespołu „Europa” )

 

1988 rok Kierownictwo Kapeli Zespołu Warmia obejmuje Pan Artur Chwała

 

1990 rok I Miejsce, Regionalny Przegląd Kapel Ludowych, Mrągowo k/Olsztyna ( sukces staje się za sprawą tzw. „drugiego - młodzieżowego” składu Kapeli Zespołu” )

 

1991 rok Rozpoczęcie zmian strukturalnych w Przedsiębiorstwie PKP. Pierwsze skutki to rozwiązanie

tzw umów godzinowych z muzykami Kapeli Zespołu.

 

Kierownictwo Zespołu zawiązuje Spółkę Usług Artystycznych „WARMIA”.

Na bazie członków kapeli i grupy reprezentacyjnej powstaje tzw. „skład zawodowy”

pod kierownictwem Pana Mariusza Krupińskiego i Pana Artura Chwała ( rej. 3 kwietnia ).

 

1993 rok Kolejna próba poprawy warunków współpracy Zespołu z Przedsiębiorstwem PKP.

Nadzieje wiązane są z Federacją Związków Zawodowych Pracowników PKP z siedzibą

w Warszawie, która zawiązuje ( kwiecień ) Fundację „SEMAFOR” z siedzibą w Toruniu,

obejmując min. patronat i opiekę nad działalnością kulturalo-oświatową i socjalno-bytową

pracowników Północnego Okręgu Polskich Kolei Państwowych.

 

W miesiącu sierpniu, Fundacja przejmuje siedzibę Zespołu tj. Dom Kultury Kolejarza

w Olsztynie. Na podstawie porozumienia z Oddziałem Sosjalno-Bytowym PKP w Olsztynie,

na bazie kadrowej i lokalowej Domu Kultury zostaje powołany Olsztyński Oddział

Fundacji ( listopad ). Na funkcję dyrektora zostaje nominowany Pan Artur Chwała.

 

 

1994 rok Organizacja Pierwszego Konkursu Tańca Ludowego Par Indywidualnych „Warmia '94”

( impreza cykliczna co 1 rok )

Przez kolejne lata ideę imprezy podejmują kolejne ośrodki taneczne terenu całego kraju,

co przyczynia się do powstania tzw. „ogólnopolskiego ruchu tańców polskich” działającego

pod auspicjami Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych,

Festiwali i Sztuki Ludowej ( PS. C.I.O.F.F.® ) z siedzibą w Warszawie.

 

Półrocze zaakcentowane uroczystymi obchodami jubileuszowymi 40-sto lecia

działalności Zespołu, staje się jednocześnie ostatnim ( nielicznym ) faktem wsparcia

finansowego Przedsiębiorstwa PKP ( Oddziału Socjalnego PKP w Olsztynie ).

 

1995 rok W miesiącu lutym - Oddział Socjalny PKP w Gdańsku, podczas narady z kierownictwem

jednostek służbowych i związków zawodowych olsztyńskiego Węzła PKP, zobowiązuje

do wypracowania warunków dla wsparcia i utrzymania działalności Zespołu WARMIA.

 

Z początkiem miesiąca marca następuje oficjalne zaprzestanie współfinansowania

placówek kulturalno-oświatowych przez Oddział Socjalny w Gdańsku.

 

W maju, oficjalnie zostaje ogłoszona decyzja o likwidacji tzw Placówek KO w strukturach

Przedsiębiorstwa PKP, co staje się przyczynkiem do kolejnej inicjatywy tj powołania

tzw. Międzyzakładowego Domu Kultury Kolejarza w Olsztynie.

 

Oddział Socjalny w Olsztynie ostatecznie rozwiązuje umowy etatowe z kadrą Zespołu.

 

W czerwcu, w olsztyńskim Amfiteatrze Starego Miasta, przy wydatnej pomocy pracowników

Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, odbywa się cykl koncertów zaprzyjaźnionych

zespołów folklorystycznych, stając się kontynuacją ubiegłorocznej imprezy, jednocześnie

zwracając na siebie uwagę i zainteresowanie Władz Miasta Olsztyna

 

Powstaje kolejna grupa Zespołu - tzw. „Seniorzy”. Pierwszymi członkami-tancerzami

stają się głównie rodzice dzieci uczestniczących w pracach Dziecięcego Zespołu.

 

1996 rok Organizacja Międzynarodowych Olsztyńskich Dni Folkloru „Warmia”, oficjalnie –

pierwszych, pod Patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna ( impreza cykliczna co 1 rok )

 

1997 rok Przy braku akceptacji i współpracy, rozwiązanie Międzyzakładowego Domu Kultury

Kolejarza w Olsztynie ( listopad ).

 

1998 rok Na bazie członków grupy „Seniorów” zostaje powołane i zarejestrowane ( rej. 30 kwietnia )

Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca WARMIA z siedzibą w Olsztynie.

Pierwszym Prezesem Zarządu zostaje wybrany Pan Marek Bołtin ( do 2009 roku )

 

Wydanie pierwszej płyty CD obejmującej wybór repertuaru wokalno-muzycznego Zespołu

 

1999 rok Organizacja Międzynarodowego Konkursu Kapel Ludowych WARMIA’99”

„O Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, Olsztyn

 

Pierwsze widowisko „Wesela Warmińskiego” w formie cyklicznych imprez rozrywkowych

„Karczmy Warmińskiej” w Gietrzwałdzie k/Olsztyna,

 

Uroczystość jubileuszową Zespołu, 45 lat swej działalności, Zespół akcentuje pierwszą

w historii swego Regionu - „Biesiadą Warmińską”, z udziałem przeszło 2,5 tys. osób

( 5-cio godzinny koncert w Hali Widowiskowo-Sportowej „Urania” w Olsztynie )

Mimo osobistej obecności najwyższych Władz Zarządu Przedsiębiorstwa PKP oraz

Związków Zawodowych, brak spełnienia zapewnień ponowienia współpracy.

 

2000 rok Organizacja Międzynarodowego Konkursu Kapel Ludowych WARMIA’2000

„O Nagrodę Prezydenta Miasta Olsztyna”, Olsztyn

 

 

Rozwiązanie wspierającej Zespół formy organizacyjnej - Oddziału Fundacji „Semafor”

oraz zaniechanie posługiwania się przez Zespół mianem Reprezentacyjnego Zespołu

Kolejarzy Polskich ( jednostronna decyzja Kierownictwa Zespołu )

 

2001 rok Kontynuacja cyklicznej imprezy Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, przez

organizację XVIII edycji Regionalnego Konkursu Kapel Ludowych „O Diabelskie

Skrzypce”, Olsztyn

 

Organizacja Pierwszych Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich w Formie Towarzyskiej

„Warmia i Mazury – Olsztyn '2001”

 

Na bazie członków Kapeli Zespołu powstaje indywidualna grupa artystyczna : „Warmia Klezmer Band”, kultywująca i popularyzująca tradycje wokalno-muzyczne narodowości

żydowskiej

 

2004 rok Stowarzyszenie Kulturalne Zespołu, na wniosek Walnego Zebrania, otrzymuje status

Organizacji Pożytku Publicznego ( rej. 7 lipca ).

 

Organizacja Pierwszych Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych.

„Warmia'2004”, Olsztyn ( impreza cykliczna co 1 rok )

 

Na bazie Zespołu Warmia, decyzją Prezydium PS. CIOFF®, zostaje powołany Regionalny

Ośrodek Tańców Polskich ( do końca 2013 roku jako Ośrodek Warmińsko-Pomorski ,

o zasięgu 3 województw, od 2014 roku jako Warmińsko-Mazurski-1 województwo W-M ). Funkcję Komisarza Ośrodka pełni : Pan Mariusz Krupiński

 

Rozpoczęcie działalności edukacyjnej ( praktyczne warsztaty i lekcje taneczne dla

nauczycieli i instruktorów) z zakresu tańców polskich oraz tradycji tanecznych

Regionu Warmii i Mazur. Prowadzenie : Mariusz Krupiński, Agata Nideraus,

Agnieszka Krupińska ( imprezy cykliczne ).

 

Pierwsze lekcje dla uczniów szkół podstawowych : „Warmia i Mazury – tradycja”.

Miejscem – Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, prowadzący :

Pani Jadwiga Orzoł i Pan Mariusz Krupiński.

 

2005 rok Organizacja Pierwszego Międzynarodowego Konkursu Zabaw Integracyjnych, Olsztyn

 

Organizacja Spotkania Folklorystycznego Mniejszości Wschodu „Warmia'2005”, Olsztyn

 

2006 rok Zawiązanie współpracy w zakresie opieki merytorycznej nad Zespołem Tanecznym

„Rotkappchen” Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej ( do 2009 roku )

 

2007 rok Organizacja Pierwszego Regionalnego Konkursu Tańców Polskich „O Złote Piórko

Kłobuka”, Olsztyn ( impreza cykliczna co 1 rok )

 

2009 rok Nagłe i tragiczne odejście dotychczasowego Prezesa Stowarzyszenia ŚP. Marka Bołtin,

wymusza decyzję Nadzwyczajnego Zebrania o wybraniu „nowego Prezesa”, którym

zostaje Pan Jerzy Kaczorowski

 

2010 rok Organizacja Pierwszego Dziecięcego Przeglądu Dokonań Artystycznych „Kłobuczek”,

Olsztyn ( impreza cykliczna co 1 rok )

 

2011 rok Tytuł „MISTRZ POLSKI” - I Mistrzostwa Polski w Karach Mazurowych, Siemiatycze

 

Reprezentowanie Regionu Warmii i Mazur na „Dożynkach Prezydenckich” ,

Spała k/ Tomaszowa Mazowieckiego

 

2012 rok PUCHAR III-go MIEJSCA, V Międzynarodowego Festiwalu „Interfolk-Rosja”, przyznany przez międzynarodowe Jury grupie „Seniorów” Zespołu, z grona 17 państw

startujących w kategorii zespołów ludowych, Sant Petersburg/ Rosja

 

Tytuł „MISTRZ POLSKI” i Puchar Prezydenta Rzeczpospolitej Polski : II Mistrzostwa

Polski w Karach Mazurowych – Józefów k/Warszawy

 

Organizacja „Biesiady Warmińskiej” jako imprezy integracyjnej w ramach Międzynarodowych Zawodów „Senior Games, Olsztyn '2012”

 

 

Obok powyższego niezliczona ilość prezentacji koncertowych, sukcesów artystycznych grup tanecznych

i indywidualnych par tanecznych Zespołu, ale …..

jednak to co stanowi najważniejsze wydarzenie i osiągnięcie Zespołu, to jest fakt utrzymania

i rozwijania swej działalności, mimo wielu „trudnościom dnia dzisiejszego”.

 

 

 

Opracował : Mariusz Krupiński

Olsztyn 2014 r.

Organizacja Pożytku Publicznego
Miasto Olsztyn Warmia i Mazury Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej