Krótki rys historyczny

Początki „WARMII” - jeszcze jako Szkolnego Zespołu Tanecznego Technikum Kolejowego w Olsztynie, sięgają początków lat 50-tych ubiegłego: XX-stego wieku . Prawidłowa praca Zespołu owocująca pierwszymi osiągnięciami artystycznymi, początkowo o zasięgu regionalnym, a później ogólnopolskim, pozwoliła wcielić Zespół w struktury Domu Kultury Kolejarza w Olsztynie, działającego pod patronem Związków Zawodowych.

Fala sukcesów artystycznych, trofea festiwalowe, wojaże zagraniczne, pierwsza płyta analogowa, filmy dokumentalne w realizacjipolskiej i zagranicznej telewizji - wszystko to sprawiło, że  „WARMIA” w szybkim tempie stała się zespołem o uznanej renomie.

Przełom 70 i 80 lat, to rozbudowa Zespołu. Powstają nowe grupy taneczne, rekrutujące najmłodszych adeptów sztuki tanecznej. Efektem tych działań jest powstanie Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „WARMIA”, który wzorem starszych kolegów i koleżanek, zapoczątkował swą indywidualną działalność artystyczną. 

W 1981 roku, decyzją Władz Przedsiębiorstwa PKP, „WARMIA” otrzymuje nominację na Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Kolejarzy Polskich.

Przez kolejne lata, Odznaczenia Państwowe, medale i trofea  licznych imprez  folklorystycznych, zapełniają miejsca wystawowe siedziby Zespołu.

Z początkiem lat 90-tych, okresu wielkich przemian strukturalno-organizacyjnych całego Kraju, Zespół pozbawioniy statusu istnienia, staje w obliczu sugestii o likwidacji swej działalności . Jednak wbrew wszelkim trudnościom, staje się pierwszym Zespołem amatorskiego ruchu artystycznego naszego Kraju, który podejmuje inicjatywę istnienia  w oparciu o własną bazę.

Powoływane są do życia kolejne struktury organizacyjne : Spółka Usług Artystycznych, Oddział Fundacji „SEMAFOR” i Stowarzyszenie Kulturalne.

Powstaje następna grupa Zespołu – tzw.„Seniorzy”, w skład której,  w pierwszym okresie, wchodzą rodzice pozostałych jego członków. Daje to przyczynek, aby od tego momentu „WARMIĘ” określać jako zespół wielopokoleniowy, stanowiący ewenement na terenie swego Regionu.

To właśnie od przełomu 1991 i 92 roku, zostaje zapoczątkowanych wiele ofert i projektów, które wspierane przez  min. finanse budżetowe Miasta, Regionu i Ministerstwa urastają do znaczących inicjatyw artystycznych, często wybiegających poza granice kraju.

Do najcenniejszych należy min. współpraca z Zespołem Folklorystycznym „RICHARD WOSSIDLO” z Niemiec, dająca zaczątek prac Międzynarodowego Zespołu Folklorystycznego „EUROPA”, działającego pod auspicjami Niemieckiego Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Stowarzyszenia Współpracy Młodzieży Niemiecko-Polskiej.

Wspólne prezentacje koncertowe, finalizujące kilkuletni okres przygotowań, prezentowano w jednoczesnym wykonaniu obu Zespołów na terenach: Niemiec, Anglii, Portugalii i Polski .

Kolejnymi przedsięwzięciami są pierwsze edycje takich imprez jak: Międzynarodowy Konkurs Zespołów Folklorystycznych, 

Ogólnopolski Konkurs Formy Towarzyskiej Tańca Ludowego oraz Międzynarodowe Dni Folkloru, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Miast Bliźniaczych, Regionalny Przegląd Kapel Ludowych, Spotkania Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych oraz Międzynarodowe i Polskie Konkursy Zabaw Integracyjnych.

Godną podkreślenia jest praca Zespołu na niwie polskich tańców narodowych w formie towarzyskiej. Reaktywowanie przez „WARMIĘ” ( 1994 r. ) tej formy artystycznej, w połączeniu z jeszcze bliższą współpracą ze Stowarzyszeniem Polska Sekcja CIOFF z siedzibą w Warszawie, staje się początkiem obecnego ogólnopolskiego Ruchu Tańców Polskich i przyczynkiem powołania Warmińsko-Pomorskiego Ośrodka Polskiej Komisji Tańców Polskich CIOFF.

Cykliczne warsztaty i szkolenia artystyczne dla nauczycieli oraz lekcje poglądowe dla wychowanków i uczniów przedszkoli i szkół terenu miasta Olsztyn jak i całego województwa, wypełniają kolejny nurt działań „Warmii”, ukierunkowany na edukację społeczną.

Niepodważalnym faktem jest ogrom pracy, jaką Zespół dokonuje na niwie kultury oraz edukacji artystyczno – wychowawczej, nie tylko swych członków.

Obok osiągnięć w kultywowaniu tradycji narodowych i regionalnych, postawy jego byłych i obecnych członków, mobilizują i utwierdzają w kontynuacji jego działalności jako Stowarzyszenia Kulturalnego o statusie Organizacji Pożytku Publicznego.

opr.  M.Krupiński

Organizacja PoЕјytku Publicznego
Miasto Olsztyn Warmia i Mazury Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej